กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุพเรศ นีละนิยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาณิสรา เนาวดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจรูญลักษณ์ สัมฤทธิ์
ครู คศ.1

Mr.Jun O. Denis
Foreign English Teacher