ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนิสา มาลามาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจริยาภรณ์ เยาวเรศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0