ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนิสา มาลามาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอติกานต์ ปุณยถิรปรีดา
ผู้ช่วยครู

นางสาวจริยาภรณ์ เยาวเรศ
ครูผู้ช่วย