กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจริยาภรณ์ เยาวเรศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาว พรนภา ย่นพันธ์
ครูงบ อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาว เบญญาภา สายคำกอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1