ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนิสา มาลามาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจริยาภรณ์ เยาวเรศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาว พรนภา ย่นพันธ์
ครูงบ อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาว เบญญาภา สายคำกองะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1