พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

3.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและรับผิดชอบต่อสังคม

4.   ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให่มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนมมีความรู้ความสามารถ  ทางวิชการและทักษะอาชีพตามศักยภาพ

6.  ส่งเสริม  พัฒนา  การใช้สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7.  ส่งเสริมและกระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดประเมินผลตามสภาพจริง  เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

8.  การบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการกระจายอำนาจ

9.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

10. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงพึงประสงค์  และค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ เห็นคุณค่าในตัวเอง  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง    

2.   ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในกการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต    

3.   ผู้เรียนมรสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย    และรักการออกกำลังกาย

4.   ผู้เรียนมีความรักชาติ  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  พลโลก

5.   ผู้เรียนมีความรักชาติ  มีจิตสำนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ภูิปัญญาท้องถิ่น  รักษาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

6.   ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้รักการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

7.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความถนัด  และความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  และสังคม

8.  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

9.  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ