ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ เอี่ยมจำรูญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2477 –2504
ชื่อ-นามสกุล : นายแถม พุ่มฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2504 - 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายเวก กลิ่นช้าง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2509 - 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ อนันต์ปรีชาศรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517 - 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู สามวัง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2520 - 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย เกียรตินาวิน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521 - 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายสมประสงค์ พูนทิพวรรณ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายเวก กลิ่นช้าง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายเสงี่ยม เอี่ยมสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย ปานยิ้ม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย บำรุงศรี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย สุขสาธุ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง มัธยางกูล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 - จนถึงปัจจุบัน