ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุวรรณี ปัจรีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนวนันท์ ขจรนาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล พรยา
ผู้ช่วยครู