ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุวรรณี ปัจรีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนวนันท์ ขจรนาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายอดุลย์ ลิมาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2