ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุวรรณี ปัจรีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวนันท์ ขจรนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1