ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน

นายวีรเดช ชาญไชยเวช
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้เรียน