ฝ่ายบริหารบุคคล

นายคมกริช นาป่า
ครู คศ.1
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล