ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวสุวรรณี ปัจรีย์
ครู คศ.1
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล