ฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวสุวรรณี ปัจรีย์
ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล