ปฐมวัย

นางสุวรรณี พรหมช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปิยะนุช ทะไตย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2