ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุวรรณี พรหมช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววรรณา นิมา