ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศุระสา นิพันธ์โชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจินตนา มะปูเลาะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายคมกริช นาป่า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0