ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศุระสา นิพันธ์โชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจินตนา มะปูเลาะ
ครู คศ.3

นางสลวยรัตน์ ถาวรกันต์
ครู คศ.3

นางสาววารี อินตาพรม
ผู้ช่วยครู

นายคมกริช นาป่า
ครูผู้ช่วย