กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายคมกริช นาป่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศุภมาส ดวงมาลา
ครูผู้ช่วย