ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรเดช มะปูเลาะ
ครูวิกฤติ งบ สพฐ.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธรรมรัตน์ ขามมะลิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0