กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธรรมรัตน์ ขามมะลิ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุรเดช มะปูเลาะ
ครูวิกฤติ งบ สพฐ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1