ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรเดช มะปูเลาะ
ผู้ช่วยครู