ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรชัย พลายด้วง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรเดช มะปูเลาะ
ผู้ช่วยครู