ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววีณา อาจหาญ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณัฐชนา สาโดด
ครูธุรการ

นางสาวสุดารัตน์ พัตตาสิงห์
ครูผู้ช่วย

นายมาเลย์ เด็นลีเมาะ
ครู อบจ.