กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววีณา อาจหาญ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวธันยกาน สาโดด
ครูธุรการ

นายมาเลย์ เด็นลีเมาะ
ครู อบจ.