กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางผกาพันธุ์ ทนศิริรัตนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจุไรรัตน์ ขันป้อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5