ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 66 ทำความสะอาดห้องเรียน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
30 ต.ค. 66 คณะครูประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
11 ต.ค. 66 ปิดภาคเรียนที่ 1/2566
01 ต.ค. 66 ส่งบันทึกข้อตกลง PA
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหารงานบุคคล/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
28 ก.ย. 66 ถึง 29 ก.ย. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
20 ก.ย. 66 ส่งข้อสอบ สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
15 ก.ย. 66 ส่งสรุปแบบประเมินข้อตกลง PA
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหารงานบุคคล
06 ก.ย. 66 ค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
23 ส.ค. 66 ตลาดนัดอาชีพ
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี งานกิจการนักเรียน/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
18 ส.ค. 66 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์/กิจกรรมค่าย STEM
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
11 ส.ค. 66 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
27 ก.ค. 66 พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
26 ก.ค. 66 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กลุ่มสาระภาษาไทย/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
20 ก.ค. 66 ถึง 21 ก.ค. 66 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายวิชาการ/คณะครูมัธยมศึกษาตอนต้น
12 ก.ค. 66 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายวิชาการ/คณะครูมัธยมศึกษาตอนต้น
29 มิ.ย. 66 ทำพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
26 มิ.ย. 66 กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี กลุ่มสาระภาษาไทย/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
22 มิ.ย. 66 กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
16 มิ.ย. 66 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี งานประชาธิปไตยในโรงเรียน/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
12 มิ.ย. 66 ถึง 28 มิ.ย. 66 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี งานระบบดูแล/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
02 มิ.ย. 66 พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
07 พ.ค. 66 ประชุมผุ้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี