ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 ศึกษาดูงานและงานเกษียณอายุราชการ ปี 2560
คณะครูศึกษาดูงานและงานเกษียณอายุราชการ ปี 2560
วังไกลกังวน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
02 ต.ค. 60 ถึง 03 ต.ค. 60 ครูประจำวิชา ทำคะแนน
ครูประจำวิชา ทำคะแนน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 ครูประจำวิชา ทำคะแนน
ครูประจำวิชา ทำคะแนน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
25 ก.ย. 60 ถึง 26 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
22 ก.ย. 60 งานแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ปี2560
กรรมการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ปี2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
18 ก.ย. 60 ส่งคะแนนเก็บครั้งที่ 2
ครูส่งคะแนนเก็บครั้งที่ 2
ณ  ห้องวิชาการ
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายวิชาการ
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ครูส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ณ ห้องวิชาการ
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายวิชาการ
18 ส.ค. 60 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ครูและนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
อิมแพ็คเมืองทองธานี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในรัชกาลที่ 10
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี หยุดเรียน 1 วัน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
ผู้บริหารและคณะครูถวายความจงรักภักดีต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9
ณ ห้องประชุมโรงเรีบยนสุเหร่าปากคลองลำรี
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหารทั่วไป
10 ส.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งคะแนนครั้งที่ 1
ครูประจำวิชาส่งคะแนนครั้งที่ 1
ณ ห้องวิชาการ
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายวิชาการ
31 ก.ค. 60 ครูผู้สอนส่งผลการนิเทศครั้งที่ 1/2560
คณะครูส่งผลการนิเทศครั้งที่1/2560
ณ ห้องวิชาการ
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายวิชาการ
28 ก.ค. 60 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี หยุดเรียน 1 วัน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
27 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
เข้าร่วมกิจรรมแสดงความจงรักภัคดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
26 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
นักรียนเข้าสอบตามระดับชั้นอย่างพร้อมเพียง

โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
11 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
คณะครูส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
ณ ห้องวิชาการ

โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ครูประจำวิชา
10 ก.ค. 60 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี หยุดเรียน 1 วัน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหาร
09 ก.ค. 60 วันเข้าพรรษา
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี หยุดเรียน 1 วัน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหาร
08 ก.ค. 60 วันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี หยุดเรียน 1 วัน
โรงเรียนสุ้หร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหาร
05 ก.ค. 60 ประชุมประจำเดือน
ผู้บริหารและคณะครูเข้าประชุม
เวลา 15.30 -17.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหาร
03 ก.ค. 60 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและทบทวนคำปฏิญาณ
คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและทบทวนคำปฏิญาณ
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ครูวีระเดช
29 มิ.ย. 60 ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
เข้ารับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล
ณ ห้องประชุมโรงเรียรสุเหร่าปากคลองลำรี
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครู
26 มิ.ย. 60 หยุดวันสำคัญทางศาสนาอีดิ้ลฟิตอรี่
นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
ปฏิบัติตนตามศาสนา
ชุดสุภาพ คณะครูโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
17 มิ.ย. 60 อบรมโรงเรียนคุณธรรม
คณะครู เข้ารับการอบรมโรงเรียนคุณธรรม เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี คณะครู
12 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 แผนปฏิบัติการราชการ ปี 2560
คณะครู ประชุมปรึกษาทำแผนปฏิบัติการราชการ ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ,ครูจรูญลักษณ์ สัมฤทธิ์
08 มิ.ย. 60 ถึง 07 มิ.ย. 60 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ร่วมกันใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกประธานนักเรียน เวลา13.30 น.-14.30น. 
ณ อาคาร 4 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ครูมาเลย์ เด็นลีเมาะ
06 มิ.ย. 60 ประชุมประจำเดือน
คณะครูประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 
เวลา 09.00-15.30 น.
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหาร
16 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน ฝ่ายบริหาร
14 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 เวลา 09.00น.- 12.00น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าปากครองลำรี
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหาร
12 พ.ค. 60 วันพืชมงคล
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี หยุดเรียน 1วัน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหาร
10 พ.ค. 60 วันวิสาขบูชา
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีหยุดเรียน1วัน
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหาร
09 พ.ค. 60 ประชุมประจำเดือน
คณะครูประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี เวลา 09.00 น.-15.30 น.

โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ฝ่ายบริหาร