ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นายสุพจน์ อาจหาญ
นักการภารโรง

นางสาวสุมาลี วัชรานนท์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ