ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน ปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง อัตราการจ้าง

            ๑.๑ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี จำนวน ๑ อัตรา ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

            ๑.๒ อัตราการจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

                ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

                        ๒.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                        ๒.๑.๒ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

            ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                        ๒.๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ มีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
                        ๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

๓. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๔.  การรับสมัคร

            ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

            ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
หมู่ ๒ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่  ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

            ๔.๒ หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

๔.๒.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

                             ๔.๒.๒  การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ

                        ๔.๒.๓  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.๒.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                        ๔.๒.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                        ๔.๒.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ

                        ๔.๒.๗  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

                        ๔.๒.๘  ใบรับรองแพทย์

                        ๔.๒.๙  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

                        ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องหลักฐานทุกฉบับ สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว

๕. เงื่อนไขในการสมัคร

                ผู้สมัครเข้ารับการสมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง หรือ รายงานข้อมูลเอกสารอันเป็นเท็จ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีจะไม่พิจารณาจ้างตามประกาศ หรือยกเลิกการจ้าง แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้

 ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

๗. วิธีการคัดเลือก

            โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีจะดำเนินการให้ผู้สมัครรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. หรือจนกว่าจะมีการคัดเลือกเสร็จสิ้น ดังนี้

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

-       ความรู้ความสามารถในหน้าที่

( ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. )

๕๐

 

สอบข้อเขียน
(ปรนัยและอัตนัย)

 

ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ลงมา

-       ภาคปฏิบัติการสอน

( ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป )

๕๐

 

สอบปฏิบัติการสอน

 

เตรียมแผนจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ป.๓  เรื่องการตวง มา ๑ แผน ( ใช้เวลาคนละ ๓๐ นาที )

-       คุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพลักษณะทวงทีวาจา ประสบการณ์

( ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. )

 

๕๐

 

สอบสัมภาษณ์

 

รวม

๑๕๐

 

 

๘. เกณฑ์การตัดสิน

                การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจากความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

๙. การประกาศผลการคัดเลือก

            โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรีและปิดประกาศหน้าห้องธุรการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี โดยขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี

๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

                   ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

                     -  วันที่  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานและจ้างไม่เกิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑                   

                   ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   ๑๐.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลเอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้

โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 1518 ครั้ง