ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำอธิบายรายวิชา (ประถม)
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม) 48348
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประถม) 48426
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ประถม) 48326
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ประถม) 48271
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประถม) 48153
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ประถม) 48529
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ประถม) 48509
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ประถม) 48417
คำอธิบายรายวิชา (มัธยม)
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยม) 48489
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มัธยม) 48337
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (มัธยม) 48602
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (มัธยม) 48408
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (มัธยม) 48586
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (มัธยม) 48570
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (มัธยม) 48377
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (มัธยม) 48330
ห้องเรียน DLIT
>เว็บไซต์ห้องเรียน DLIT 48575
อื่นๆ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.85 KB 48598
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 48354
รายงานประเมินตนเองครูปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 465 KB 48187