ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/10/2011
ปรับปรุง 17/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 570896
Page Views 669798
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเต็มรักศึกษา บางคูรัด บางบัวทอง
2 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา บางคูรัด บางบัวทอง
3 โรงเรียนบางคูลัด บางคูรัด บางบัวทอง
4 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ บางบัวทอง บางบัวทอง
5 โรงเรียนประชารัฐบำรุง บางบัวทอง บางบัวทอง
6 โรงเรียนแสงประเสริฐ บางบัวทอง บางบัวทอง
7 โรงเรียนปิยะฉัตร บางบัวทอง บางบัวทอง
8 โรงเรียนเพทพิมานพิทยา บางรักพัฒนา บางบัวทอง
9 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต บางรักพัฒนา บางบัวทอง
10 โรงเรียนกสิณธร บางรักพัฒนา บางบัวทอง
11 โรงเรียนอนุบาลวรทัย บางรักพัฒนา บางบัวทอง
12 โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์ บางรักพัฒนา บางบัวทอง
13 โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม บางรักพัฒนา บางบัวทอง
14 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา บางรักพัฒนา บางบัวทอง
15 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ บางรักพัฒนา บางบัวทอง
16 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก บางรักพัฒนา บางบัวทอง
17 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) บางรักใหญ่ บางบัวทอง
18 โรงเรียนอนุบาลจัตุพร บางรักใหญ่ บางบัวทอง
19 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) บางรักใหญ่ บางบัวทอง
20 โรงเรียนอนุบาลประคองสุข บางรักใหญ่ บางบัวทอง
21 โรงเรียนบางบัวทอง พิมลราช บางบัวทอง
22 โรงเรียนสุเหร่าเขียว ละหาร บางบัวทอง
23 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง ละหาร บางบัวทอง
24 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ละหาร บางบัวทอง 0-2571-0679, 029231125
25 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ละหาร บางบัวทอง
26 โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา ละหาร บางบัวทอง
27 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน ละหาร บางบัวทอง
28 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ลำโพ บางบัวทอง
29 โรงเรียนวัดลำโพ ลำโพ บางบัวทอง 0-2926-0686
30 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลำโพ บางบัวทอง
31 โรงเรียนอนุบาลธนพร โสนลอย บางบัวทอง
32 โรงเรียนพระแม่สภลสงเคราะห์ โสนลอย บางบัวทอง
33 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ โสนลอย บางบัวทอง
34 โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา โสนลอย บางบัวทอง
35 โรงเรียนอนุบาลจิรดา โสนลอย บางบัวทอง
36 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง โสนลอย บางบัวทอง
37 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) บางม่วง บางใหญ่
38 โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ บางม่วง บางใหญ่
39 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน บางม่วง บางใหญ่
40 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา (บางใหญ่) บางม่วง บางใหญ่
41 โรงเรียนพิศาลธรรมพาที บางเลน บางใหญ่
42 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) บางเลน บางใหญ่
43 โรงเรียนญาโณทัย บางเลน บางใหญ่ 02-921-5973
44 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) บางแม่นาง บางใหญ่
45 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) บางแม่นาง บางใหญ่
46 โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) บางใหญ่ บางใหญ่
47 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) บางใหญ่ บางใหญ่
48 โรงเรียนตลาดบางคูลัด บางใหญ่ บางใหญ่
49 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม บางใหญ่ บางใหญ่
50 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม บางใหญ่ บางใหญ่
51 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) บ้านใหม่ บางใหญ่ 0-2927-8366
52 โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ บ้านใหม่ บางใหญ่
53 โรงเรียนบ้านใหม่(ศรีอินทร์พงษ์วิทยาคาร) บ้านใหม่ บางใหญ่ 0-2449-7703
54 โรงเรียนวัดอินทร์ เสาธงหิน บางใหญ่
55 โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504) เสาธงหิน บางใหญ่
56 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เสาธงหิน บางใหญ่
57 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เสาธงหิน บางใหญ่ 0-2903-1398
58 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) คลองข่อย ปากเกร็ด
59 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) คลองพระอุดม ปากเกร็ด
60 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี คลองพระอุดม ปากเกร็ด
61 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) คลองพระอุดม ปากเกร็ด
62 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) คลองพระอุดม ปากเกร็ด
63 โรงเรียนจิตร์จำรูญวิทยา คลองเกลือ ปากเกร็ด
64 โรงเรียนอนุบาลจุติพร คลองเกลือ ปากเกร็ด
65 โรงเรียนคลองเกลือ คลองเกลือ ปากเกร็ด
66 โรงเรียนอนุบาลอาภากร คลองเกลือ ปากเกร็ด
67 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ท่าอิฐ ปากเกร็ด
68 โรงเรียนธรรมมิสลามท่าอิฐ ท่าอิฐ ปากเกร็ด 5845232, 9245798
69 โรงเรียนวัดบางบัวทอง(โศภณวิทยานุเคราะห์) ท่าอิฐ ปากเกร็ด
70 โรงเรียนวัดเชิงเลน ท่าอิฐ ปากเกร็ด 025258217
71 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก บางตลาด ปากเกร็ด
72 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม บางตลาด ปากเกร็ด
73 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด บางตลาด ปากเกร็ด 0-2584-5344
74 โรงเรียนชลประทานวิทยา บางตลาด ปากเกร็ด
75 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ บางตลาด ปากเกร็ด
76 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 2 บางตลาด ปากเกร็ด
77 โรงเรียนฤกษบุตร์ (สอิ้งอนุสรณ์) บางตลาด ปากเกร็ด
78 โรงเรียนวัดตาล บางตะไนย์ ปากเกร็ด
79 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) บางตะไนย์ ปากเกร็ด
80 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม บางพลับ ปากเกร็ด
81 โรงเรียนวัดกู้(นันทาภิวัฒน์วิทยา) บางพูด ปากเกร็ด 0-2584-2676
82 โรงเรียนพิชญศึกษา บางพูด ปากเกร็ด
83 โรงเรียนอัมพรไพศาล บางพูด ปากเกร็ด
84 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย บางพูด ปากเกร็ด
85 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116 บางพูด ปากเกร็ด
86 โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ บางพูด ปากเกร็ด
87 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร บางพูด ปากเกร็ด
88 โรงเรียนกุมุทมาส บางพูด ปากเกร็ด
89 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
90 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
91 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) บ้านใหม่ ปากเกร็ด
92 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
93 โรงเรียนดารานุกูลนนทบุรี บ้านใหม่ ปากเกร็ด
94 โรงเรียนวัฒนพฤกษา ปากเกร็ด ปากเกร็ด
95 โรงเรียนอนุบาลวรรรณทิพย์ชุมชนนนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
96 โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา ปากเกร็ด ปากเกร็ด
97 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) ปากเกร็ด ปากเกร็ด
98 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) ปากเกร็ด ปากเกร็ด
99 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
100 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด
101 โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์(สโมสรสหมิตรอุทิศ) อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด
102 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) เกาะเกร็ด ปากเกร็ด
103 โรงเรียนวัดศาลากุล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด
104 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล ขุนศรี ไทรน้อย
105 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ขุนศรี ไทรน้อย 0-2921-9312
106 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) คลองขวาง ไทรน้อย
107 โรงเรียนวัดมะสง มิตรภาพที่ 55 ทวีวัฒนา ไทรน้อย
108 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ทวีวัฒนา ไทรน้อย
109 โรงเรียนวัดคลองเจ้า ทวีวัฒนา ไทรน้อย
110 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
111 โรงเรียนวัดลากค้อน ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
112 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย 0-2985-5325
113 โรงเรียนราษฏร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
114 โรงเรียนวัดเพรางาย หนองเพรางาย ไทรน้อย 0-2927-1603
115 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย หนองเพรางาย ไทรน้อย 02-9272578
116 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ หนองเพรางาย ไทรน้อย 029276776
117 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ไทรน้อย ไทรน้อย
118 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ ไทรน้อย ไทรน้อย
119 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ไทรน้อย ไทรน้อย
120 โรงเรียนไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย
121 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย 0-2597-1015 025971517
122 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ไทรใหญ่ ไทรน้อย
123 โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง ไทรใหญ่ ไทรน้อย
124 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี ไทรใหญ่ ไทรน้อย 0-2985-5640
125 โรงเรียนวัดสโมสร ไทรใหญ่ ไทรน้อย