ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.85 KB 183
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 209
รายงานประเมินตนเองครูปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 465 KB 216
คำอธิบายรายวิชา (ประถม)
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม) 40
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประถม) 44
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ประถม) 37
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ประถม) 43
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประถม) 36
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ประถม) 43
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ประถม) 43
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ประถม) 42
คำอธิบายรายวิชา (มัธยม)
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยม) 23
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มัธยม) 27
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (มัธยม) 26
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (มัธยม) 24
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (มัธยม) 27
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (มัธยม) 25
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (มัธยม) 36
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (มัธยม) 39
ห้องเรียน DLIT
เว็บไซต์ห้องเรียน DLIT 17