ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.85 KB 191
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.35 MB 216
รายงานประเมินตนเองครูปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 465 KB 220
คำอธิบายรายวิชา (ประถม)
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ประถม) 48
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประถม) 59
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ประถม) 52
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ประถม) 47
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประถม) 47
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ประถม) 62
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ประถม) 49
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ประถม) 50
คำอธิบายรายวิชา (มัธยม)
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (มัธยม) 39
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มัธยม) 33
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (มัธยม) 34
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (มัธยม) 32
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (มัธยม) 41
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (มัธยม) 34
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (มัธยม) 45
คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (มัธยม) 51
ห้องเรียน DLIT
เว็บไซต์ห้องเรียน DLIT 24