ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.       บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กระจายอำนาจสู่ระดับชั้น เน้นห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนา

2.       ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

3.       จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.       จัดการเรียนรู้สู่ชุมชน

5.       สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชน บ้าน มัสยิด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

เป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.       ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ รักการออกกำลังกาย

3.       ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม กับการเข้าสู่สังคมอาเซียน

4.       ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.       ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางวัฒนธรรมและวิชาการอย่างเชื่อมโยงกับสถานศึกษา